ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หากท่านใดสนใจข้อมูล  สามารถติดต่อได้ที่  ครูอรุณรัตน์  อุดมศักดิ์ โรงเรียนธรรมยานประยุต 037-243-435- นักเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 • ผลสำเร็จ

 •                                                           แบบฝึกทักษะที่ ๑

                                เรื่อง  การอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
                                       ในแม่กก  (คำที่สะกดด้วย  ข ค ฆ)

  จุดประสงค์  อ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
                   ในแม่กกได้  (คำที่สะกดด้วย  ข ค ฆ)
    คำชี้แจง      ๑.  ฝึกอ่านออกเสียงตามครู
                     ๒.  ฝึกอ่านออกเสียงด้วยตนเอง
    สาระการเรียนรู้  มาตราตัวสะกด คือแม่บทแจกลูกอักษรตามหมวดคำที่มีตัวสะกดประกอบอยู่ข้างท้าย สระ ออกเสียงประสมเข้ากับสระ
                  แม่กก คือ พยางค์ที่มีตัว ก สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ก สะกด ได้แก่ ตัว ข ค ฆ
  กิจกรรมการเรียนรู้
       
                                             ตัวอย่าง     สุข    อ่านว่า     สุก

                      ๑.        โชคดี               อ่านว่า     .................................................      

                      ๒.        สุนัข                อ่านว่า     .................................................

                      ๓.        สมัคร              อ่านว่า      ................................................

                      ๔.        สุขภาพ            อ่านว่า     ................................................

                      ๕.        บริจาค             อ่านว่า     ...............................................

                      ๖.       บุคคล               อ่านว่า     ................................................

                      ๗.       ก้อนเมฆ           อ่านว่า     ...............................................

                      ๘.        บริโภค            อ่านว่า     ..............................................

                      ๙.       ภาคภูมิ             อ่านว่า      .............................................  

                     ๑๐.      สามัคคี             อ่านว่า      ............................................

    ผลการประเมิน 

                  ได้...............คะแนน  อยู่ในระดับ      ดี      พอใช้       ปรับปรุง    

    หมายเหตุ     ได้คะแนน  ๘ - ๑๐  อยู่ในระดับ  ดี
                     ได้คะแนน  ๕ - ๗   อยู่ในระดับ  พอใช้
                     ได้คะแนน  ๑ - ๔   อยู่ในระดับ  ปรับปรุง


                            
                                    
                                                   แบบฝึกทักษะที่ ๒

                       เรื่อง  การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
                               ในแม่กก  (คำที่สะกดด้วย  ข ค ฆ)

    จุดประสงค์  เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
                   ในแม่กกได้  (คำที่สะกดด้วย  ข ค ฆ)
    คำชี้แจง      เขียนคำให้ถูกต้องจาก พยัญชนะ และสระ ที่วางปะปนกัน
    สาระการเรียนรู้  มาตราตัวสะกด คือแม่บทแจกลูกอักษรตามหมวดคำที่มีตัวสะกดประกอบอยู่ข้างท้ายสระ ออกเสียงประสมเข้ากับสระ
                  แม่กก คือ พยางค์ที่มีตัว ก สะกด หรือตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว ก สะกด ได้แก่ ตัว ข ค ฆ
  กิจกรรมการเรียนรู้
       
                                           ตัวอย่าง           ขมุ    >    มุข           

                       ๑.        มั ย ค ยุ ส                 >           ................................  

                       ๒.        ระ โย ป ค                 >           ................................

                       ๓.        ค ค เท นิ                  >           ................................

                       ๔.        ค เรี น า ภ ย             >           ................................

                       ๕.        ณิ ค เล ต ข              >            ...............................

                        ๖.       ง โช ล า ค                >           ...............................

                        ๗.       ข โท เล ร                 >           ...............................

                        ๘.       ค ว รร อ ต น             >           ...............................

                        ๙.       ค ก พ รร พ ว            >            ...............................

                      ๑๐.        ข สุ ค ม ว า              >            ..............................


  ผลการประเมิน 

                  ได้...............คะแนน  อยู่ในระดับ      ดี      พอใช้       ปรับปรุง    

  หมายเหตุ     ได้คะแนน  ๘ - ๑๐  อยู่ในระดับ  ดี
                    ได้คะแนน  ๕ - ๗   อยู่ในระดับ  พอใช้
                     ได้คะแนน  ๑ - ๔   อยู่ในระดับ  ปรับปรุง

                                  
           ที่มา : http://www.sk1edu.org/bp/news.php?show=120
 • วิธีการสำคัญ/ขั้นตอน/กิจกรรม/นวัตกรรม •        

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น